Navigeer naar

Hoe zit het nu met de WAS?

Inhoudingen en verrekeningen huisvesting en zorgverzekering per 1 januari 2017

In de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is bepaald dat werknemers minimaal 100% van het wettelijk minimumloon (WML) moeten ontvangen. In de wet is tevens bepaald dat er geen inhoudingen en verrekening op het WML mogen plaatsvinden, zoals voor kosten huisvesting en zorgverzekering. Deze maatregel was uitgesteld tot 1 januari 2017. LTO Nederland heeft zich in haar lobby ingezet om een uitzondering op het verbod op inhoudingen en verrekeningen voor kosten huisvesting en zorgverzekering. Door de Algemene Maatregel van Bestuur wordt het per 1 januari 2017 wél mogelijk om onder voorwaarden deze kosten in te houden of te verrekenen met het WML.

Lees in dit uitgebreide artikel alles over de WAS.

Bij verrekeningen gaat het om bedragen die uw werknemer aan u moet betalen. Bijvoorbeeld voor huisvesting. Bij inhoudingen gaat het om bedragen die u via het salaris voor uw werknemer betaalt, zoals de premie voor de zorgverzekering.
Nee, het percentage van 25% wordt berekend over het bruto wettelijk minimumloon, maar de betaling dient plaats te vinden uit het netto bedrag dat normaliter uitbetaald zou worden aan de werknemer.
Tip: uren boven de 38 uur per week kunt u middels de collectieve cafetariaregeling van LTO fiscaal voordelig uitruilen voor huisvestingskosten.
Ja, het maximum is 25% van het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon.

Voorbeeld:
Per 1 januari 2017 bedraag het wettelijk minimumloon per week €358,05 bruto voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week)). Dit betekent dat u op basis van de wet maximaal € 89,51 (25%) per week mag inhouden en betalen voor huisvesting. Werkt de werknemer echter maar 24 uur, dan geldt een maximum van €56,53.

Let op: ondanks de wettelijke bovengrens is in de cao Glastuinbouw (artikel 58) bepaald dat de werkgever maximaal €70 per week voor huisvesting inclusief gas, water en licht mag rekenen. In de cao Open Teelten (artikel 43) is bepaald dat er een maximum van 20% per week geldt van het voor de werknemer geldende WML. Voor een werknemer van 23 jaar en ouder met een volledig dienstverband (38 uur per week) geldt vanuit de cao Open Teelten per 1 januari 2017 dus een maximum van €71,61.
De werknemer kan naar de huurcommissie als hij van mening is dat de huurprijs van de woning of onzelfstandige woonruimte niet voldoet aan de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en onderliggende regelgeving.
Het bedrag boven de grens van 25% dient de werknemer zelf te betalen. U mag namelijk maximaal 25% van het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon inhouden voor het betalen van de huisvestingskosten.  
Toegelaten instellingen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Indien de woning van een toegelaten instelling wordt gehuurd, kan de Inspectie SZW dit controleren door het raadplegen van de Staatscourant. Deze dient desgevraagd door de werkgever aan de Inspectie SZW te worden overgelegd.
Nee, u mag de premie daarvoor niet verrekenen met het wettelijk minimumloon. U mag de premie wel rechtstreeks aan de verzekeraar betalen uit het deel van het loon van de werknemer dat hoger is dan het wettelijk minimum. Een werknemer die per maand €40 meer verdient dan het WML, kan u dus machtigen om zijn aanvullende verzekering rechtstreeks te betalen aan zijn verzekeraar. Dat kan alleen als de aanvullende premie niet hoger is dan deze €40 per maand. U kunt ook de premie voor de basisverzekering rechtstreeks betalen en de werknemer zelf zijn aanvullende verzekering laten betalen.

Uiterlijk 19 november worden de premies bekend gemaakt door de zorgverzekeraars. LTO Arbeidskracht publiceert doorgaans binnen een week de premies.
Indien alles correct is aangeleverd doorgaans binnen twee á drie dagen. Dit kan per verzekeringsmaatschappij verschillen.
Kijk op deze pagina voor informatie over onze seizoenzorgverzekeringen. U kunt ook telerfonisch met vragen terecht bij LTO Arbeidskracht via 088-472 42 00 op maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur
Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden