Navigeer naar

Disclaimer

We kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van LTO Arbeidskracht, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

© LTO Arbeidskracht

Copyright © 2017 LTO Arbeidskracht Alle rechten voorbehouden